Skivarpsån är en liten å som producerar mycket havsöring och FK Sydfiskarna har sedan 1993 bedrivit betydande miljö och fiskevård i några tillflöden.
2008 års elfiske visade på höga tätheter vilket lovar gott inför framtiden. En vandring längs ån som rinner genom Mossby naturmark rekommenderas. Vid nedfarten till brygga norr finns en informationstavla om Mossby Naturmark.

Välkomna!